Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (February 25, 2021)
PORTS IFO380 IFO180 VLSFO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 430.00 0 Ø 562.50 0 Ø 537.76 0 Ø 558.50 0 Ø
ISTANBUL 418.18 0 Ø 570.50 0 Ø 531.34 0 Ø 566.50 0 Ø
FUJAIRAH 380.00 0 Ø 610.73 0 Ø 510.00 0 Ø 600.00 0 Ø
SINGAPORE 385.25 0 Ø 542.52 0 Ø 516.25 0 Ø 544.00 0 Ø
ROTTERDAM 363.00 0 Ø 536.50 0 Ø 530.00 0 Ø 485.00 0 Ø
HOUSTON 376.75 0 Ø 588.75 0 Ø 489.75 0 Ø 574.00 0 Ø
SANTOS - 0 Ø - 0 Ø 513.00 0 Ø 625.00 0 Ø

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping