Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (April 23, 2021)
PORTS IFO380 IFO180 VLSFO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 395.00 0 Ø 557.50 0 Ø 522.20 0 Ø 539.50 0 Ø
ISTANBUL 404.13 0 Ø 551.99 0 Ø 504.09 0 Ø 552.50 0 Ø
FUJAIRAH 389.00 0 Ø 602.22 0 Ø 495.00 0 Ø 590.00 0 Ø
SINGAPORE 383.75 0 Ø 527.53 0 Ø 490.50 0 Ø 526.00 0 Ø
ROTTERDAM 369.00 0 Ø 506.77 0 Ø 465.00 0 Ø 504.00 0 Ø
HOUSTON 378.25 0 Ø 537.50 0 Ø 459.25 0 Ø 563.75 0 Ø
SANTOS - 0 Ø - 0 Ø 556.00 0 Ø 597.00 0 Ø

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping