Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (December 10, 2019)
PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 286.96 0 Ø 383.50 0 Ø - 0 Ø 632.12 0 Ø
ISTANBUL 325.21 0 Ø 403.50 0 Ø - 0 Ø 700.44 0 Ø
FUJAIRAH 295.00 12.04 394.00 0 Ø - 0 Ø 695.00 -11.09
SINGAPORE 373.00 54.06 417.00 0 Ø 578.00 -11.49 588.00 -11.49
ROTTERDAM 260.00 5.67 391.00 0 Ø - 0 Ø 560.00 -4.64
HOUSTON 377.75 -0.25 468.50 0 Ø - 0 Ø 618.50 -8.16
SANTOS 510.00 0 Ø - 0 Ø - 0 Ø 741.00 0 Ø

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping