Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (September 19, 2019)
PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 410.00 0 Ø 428.00 0 Ø - 0 Ø 660.00 0 Ø
ISTANBUL 462.00 0 Ø 483.50 0 Ø - 0 Ø 729.00 0 Ø
FUJAIRAH 450.00 -30 465.00 0 Ø - 0 Ø 705.00 -5
SINGAPORE 512.50 -20 507.50 0 Ø 605.00 10.5 615.00 10.5
ROTTERDAM 362.50 -32.5 341.00 0 Ø - 0 Ø 582.00 -14.5
HOUSTON 449.00 0 Ø 484.50 0 Ø - 0 Ø 620.00 0 Ø
SANTOS 531.50 0 Ø 574.50 0 Ø - 0 Ø 728.50 0 Ø
Add to your site | + |

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping