Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (December 3, 2020)
PORTS IFO380 IFO180 VLSFO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 312.56 0 Ø 431.15 0 Ø 401.36 0 Ø 421.50 0 Ø
ISTANBUL 339.46 0 Ø 447.09 0 Ø 399.61 0 Ø 440.00 0 Ø
FUJAIRAH 298.50 3.75 467.34 0 Ø 380.75 7 459.50 9.5
SINGAPORE 308.25 2 406.27 0 Ø 387.00 9 410.00 10.25
ROTTERDAM 287.50 4.25 395.06 0 Ø 354.00 2.25 397.00 4.5
HOUSTON 296.00 -1 417.64 0 Ø 360.25 3.75 420.50 2.75
SANTOS - 0 Ø - 0 Ø 370.50 0 Ø 488.50 0 Ø

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping