Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

  • BUNKER PRICES
  • CHEAPEST BUNKER PORT MATRIX
  • CHINESE IRON ORE AND STEELMAKING PRICES
Hellenic Shipping News Worldwide  |  BUNKER PRICES (June 14, 2019)
PORTS IFO380 IFO180 MDO MGO-0.1%, L.S.
PIRAEUS 364.00 -2 386.00 -1 - 0 Ø 575.00 8
ISTANBUL 383.00 0 Ø 408.00 0 Ø - 0 Ø 588.50 0 Ø
FUJAIRAH 370.00 0 Ø 410.00 -5 - 0 Ø 700.00 0 Ø
SINGAPORE 370.00 -0.5 402.00 -0.5 536.50 0 Ø 546.50 0 Ø
ROTTERDAM 349.50 -6 374.00 -6 - 0 Ø 534.00 0 Ø
HOUSTON 350.00 0 Ø 413.50 0 Ø - 0 Ø 570.00 0 Ø
SANTOS 388.50 0 Ø 420.00 0 Ø - 0 Ø 751.50 0 Ø
Add to your site | + |

Πρώτη σελιδα

Πρώτη σελιδα

Recent Videos

Hellenic Shipping News Worldwide Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping